Smlouva o pronájmu diskového prostoru
a poskytování souvisejících služeb

uzavřená podle § 34 a násl. občanského zákoníku1 v platném znění
v den smluvní dohody a platná do dne smluvní výpovědi

Radek Mezuláník

(soukromá osoba),
se sídlem 9.kvěnta 939, Újezd u Brna , 664 53,
zastoupená na základně vzájemné komunikace a dohody

jako Poskytovatel na straně jedné

a

jakákoliv FO nebo PO,

zastoupená na základně vzájemné komunikace a dohody
jako Uživatel na straně druhé

za těchto podmínek

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zejména úprava vzájemných práv a povinností souvisejících s poskytování hostingových služeb, služeb registrace, správy a pronájmu domén mezi Poskytovatelem, který při uzavírání a plnění této smlouvy a jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a Uživatelem, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Služby Poskytovatele jsou vymezeny na internetových stránkách Poskytovatele (zedna.sytes.net).

II.
Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen provozovat služby výlučně na základě objednávky Uživatele. Poskytovatel je oprávněn tyto služby provozovat na libovolných zařízeních.
 2. Poskytovatel považuje veškeré údaje poskytnuté Uživatelem za důvěrné. Tyto údaje nesmějí být zpřístupněny třetí osobě. Poskytovatel se zprošťuje této povinnosti v případech, kdy poskytnutí těchto informací je vyžádáno obecně závaznými předpisy platnými a účinnými v České Republice a v Evropské Unii.
 3. Poskytovatel má právo vést elektronickou databázi svých Uživatelů, monitorovat a archivovat veškeré prováděné operace na svých zařízeních za účelem vyhodnocování a zlepšování poskytovaných služeb.
 4. V případě, že vznikne důvodná obava, byť na základě nekvalifikovaného oznámení, že došlo k porušení článku III. odst. 2 této smlouvy, vyhrazuje si Poskytovatel právo pozastavit, případně i trvale ukončit, ať již z části nebo zcela, poskytování služeb Uživateli. Toto právo Poskytovatele trvá po dobu existence této důvodné obavy.
 5. Poskytovatel má právo uvádět Uživatele v seznamu svých referenčních Uživatelů.

III.
Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel má právo využívat objednané služby v plné výši dle této smlouvy a specifikací jednotlivých hostingových kategorií, uvedených v dodatku I této smlouvy s výjimkou případů, které jsou v rozporu s článkem III odst. 2.
 2. Uživatel se zavazuje všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána a v souladu s dobrými mravy.
 3. Uživatel nebude používat služby, jejichž poskytování je předmětem této smlouvy, takovým způsobem, aby obtěžoval ostatní uživatele, zejména úmyslným šířením virů a rozesíláním nevyžádaných dat a nevyžádané pošty („spamu”) v jakékoliv podobě a v jakémkoliv množství.
 4. Uživatel se zavazuje, že neposkytne žádné informace (především přístupové údaje a hesla) související přímo s provozem služby neoprávněným osobám.
 5. Uživatel se zavazuje, že nebude zatěžovat zařízení Poskytovatele zbytečnými a nefunkčními skripty, či úmyslně poškozovat a snižovat jejich funkčnost.
 6. Uživatel je při objednání služeb povinen uvádět pravdivé informace.
 7. Uživatel se zavazuje, že zajistí aktuálnost uvedených údajů po celou dobu trvání smlouvy.

IV.
Doba trvání smlouvy

Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, která počíná běžet okamžikem uzavření této smlouvy. Obsah smlouvy lze měnit, pouze oběma stranám jasnou vzájemnou komunikací a dohodou (dodatkem) obou smluvních stran.

V.
Výpověď

 1. Každá strana má právo vypovědět smlouvu ve lhůtě 1 měsíc (slovy jeden měsíc). Tato lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
  Uživatel má nárok na vrácení poměrné částky z předplatného za nevyužité služby sníženou o poskytnuté výhody a manipulační poplatek za ukončení služby.
 2. Ze strany Poskytovatele lze smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pouze v tom případě, že Uživatel hrubě poruší závazky vyplývající z této smlouvy, a to zejména tím, že dojde k porušení článku III. odst. 2, 3, 5 a 6. V takovém případě nemá Uživatel nárok na vrácení předplatného za nevyužité služby.

VI.
Ceny a platební podmínky

 1. Uživatel se zavazuje platit Poskytovateli úhradu za poskytnuté služby. Přehled cen objednaných služeb je uveden na webových stránkách Poskytovatele.
 2. Cena za objednané služby je splatná dopředu na základě této smlouvy. Uživatel uhradí cenu v plné výši na bankovní účet Poskytovatele do 10. dne ode dne uzavření smlouvy. Poskytovatel nevystavuje žádné účetní doklady, jelikož je soukromá osoba.
 3. V případě že je Uživatel v prodlení s platbou 15. den ode dne uzavření smlouvy, je Poskytovatel oprávněn pozastavit objednané služby.
 4. V případě že je Uživatel v prodlení s platbou 30. den ode dne uzavření smlouvy, je Poskytovatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu dle ceníku v dodatku I.
 5. Uhrazením smluvní pokuty se Uživatel nezříká odpovědnosti doplatit dlužné částky v plné výši.
 6. Poskytovatel je povinen zprovoznit objednané služby nejpozději do 48 hodin po úplném uhrazení smluvené částky. Úplným uhrazením se rozumí připsání adekvátní částky se správnými platebními údaji na účet Poskytovatele.

VII.
Vzájemná komunikace stran (pravidla komunikace)

 1. Uživatel komunikuje s Poskytovatelem prostřednictvím klientského centra, které je součástí internetových stránek Poskytovatele (zedna.sytes.net), a to za podmínek tam specifikovaných. O změně podmínek je povinen informovat Poskytovatel Uživatele písemně nejpozději 15 kalendářních dnů před změnou.
 2. V případě jiného typu komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem je Uživatel povinen jednoznačně prokázat svou totožnost. V takovém případě je Poskytovatel povinen postupovat s náležitou péčí, a to zejména ve vztahu k závažnosti, povaze a typu komunikace.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel prohlašuje, že je a po dobu trvání této smlouvy bude držitelem všech oprávnění, která jsou nutná k řádnému plnění předmětu této smlouvy. Uživatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Poskytovateli nebo třetí straně, ke které může dojít při plnění předmětu této smlouvy a zavazuje se zprostit Poskytovatele všech nároků vzešlých ze škod nebo sankcí uložených Poskytovateli, které se vztahují k předmětu plnění této smlouvy a které mohou být uplatněny třetí stranou. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli nebo třetí straně, které mohou vzniknout na základě písemných informací, které Poskytovatel od Uživatel obdržel v rámci objednávky.
 2. Uživatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby bylo s plněním předmětu této smlouvy (poskytováním služby) ze strany poskytovatele započato neprodleně po uzavření smlouvy, a tedy i před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7. písm. a) občanského zákoníku. V takovém případě tedy uživatel není oprávněn odstoupit od smlouvy ve smyslu podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku.
 3. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na jejího právního nástupce. Uživatel však není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 4. Smlouva je uzavírána, podepisována a realizována prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku.

1 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění